“กรรมฐานหลวง” หรือว่า “สมาธิหลวง” จึงเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่รวบรวมมาจากสมาธิทั้ง 40 กอง ที่ได้บัญญัติเอาไว้ ต่อยอดการทำสมาธิทั้ง 40 กองขึ้นมาสู่ “กรรมฐานหลวง” กรรมฐานกองใหญ่ ซึ่งจะสามารถที่จะทำให้ลูกทั้งหลายเข้าถึงสมาธิได้โดยง่ายดาย และเข้าถึงได้อย่างรู้ตื่น เข้าถึงได้ทุกคนทุกท่าน และสามารถที่จะมีปัญญารู้ตื่นรู้แจ้งอยู่ตลอด โดยไม่หลงไปในฌาน โดยไม่ติดไปในฌาน แต่สามารถมีจิตที่มีพลังตั้งมั่นรู้ตื่น รู้เท่ารู้ทันสิ่งต่างๆ ที่กระทบเข้ามาทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นการไม่เสียเวลา

  1. ทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
  2. พอทำได้แล้วตัวปัญญานั้นก็จะเกิดสว่างไสวอย่างรู้ตื่น
  3. เมื่อเข้าสู่สมาธิได้แล้ว ก็จะไม่มีการหลงไปในฌาน จะมีแต่พลังของสมาธิที่จะช่วยหนุนให้จิตรู้ตื่น เพราะว่าเราจะต่อยอดสมาธิทุกกอง ขึ้นสู่สมาธิหลวงกองนี้ โดยที่เราจะมาตัดเอาแต่ยอดของสมาธิ
กรรมฐานกองนี้จะช่วยให้จิตของลูกนั้นสงบ รู้ตื่น ช่วยให้ลูกนั้นเกิดสภาวะของความนิ่งเฉย วางเฉย….

พระยาธรรมเอย! ลูกนั้นจะฝึกการรับกระทบจากสิ่งต่างๆ ได้ ก็ด้วยความนิ่งความสงบ ลูกจะข้ามบททดสอบอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ได้ ก็ด้วยความนิ่งความสงบอย่างรู้ตื่น นี่แหละลูก!

สมาธิ คือ การรวบรวมจิตใจของตนให้เกิดความสงบ ซึ่งสามารถทำได้ใน 40 กอง

แต่การที่จะต่อยอดสมาธินั้น ย่อมแน่นอนล่ะลูก! ว่าต้องต่อยอดจากความนิ่ง ความวางเฉย  ความรู้ตื่น จึงจะสามารถที่จะต่อยอดสมาธิที่สูงสุดได้
เพราะสมาธิที่สูงสุดไม่ใช่การนั่งหลับตา แล้วดับเข้าไปในฌานเป็นวันๆ 2 วัน
แต่จุดสูงสุดของการทำสมาธิ ก็คือ การทรงอารมณ์อยู่ในความสงบอย่างรู้ตื่นทุกอิริยาบท แล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นตามธรรมดาตามธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นอย่างรู้ตื่น โดยจิตนั้นไม่กระเพื่อมตามลูก!
การทำสมาธินั้นเป็นการเข้าไปสู่การเอากำลังที่จะไปทรงฌาน แต่จิตที่จะหลุดพ้น ไม่ใช่จิตที่ทรงฌานลูก! แต่เป็นจิตที่รู้ตื่น!
การที่เรานี้ฝึกฝนตนให้มีจิตที่สงบตั้งมั่น อย่างรู้ตื่น ย่อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก และเป็นสมาธิที่ต่อยอดสมาธิ เป็นปัญญาอันรู้ตื่นที่ต่อยอดความหลุดพ้น และก็จะทำให้ลูกถึงซึ่งความหลุดพ้นได้ พระยาธรรมเอย!

กรรมฐานหลวงกองนี้จึงเป็นกองที่จะช่วยลูกทั้งหลายได้ และทุกวันนี้ทุกคนก็ฝึกอยู่แล้ว ฝึกโดยการวางจิตให้เป็นกลาง ชาร์จพลังให้รู้ตื่น พิจารณาธรรมทั้งหลายอย่างเป็นกลาง

นี่แหละลูก! คือกรรมฐานหลวงที่จะต่อยอดให้ลูกทั้งหลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

มองเห็นทุกสิ่ง อย่างเป็นกลาง ไม่เอาตัวเอาตนของตนเป็นที่ตั้ง ไม่เอาความรู้สึกนึกคิด หรือว่าไม่ไปจมอยู่กับเรื่องของฌานสมาธิ จนไม่รู้ตื่นไม่พิจารณาสิ่งใดๆ เลย เช่นนี้ล่ะลูก!

ฝึกกรรมฐานกองนี้ ฝึกจิตให้รู้ตื่นตั้งมั่นเป็นกลาง มองทุกอย่างเป็นกลางอย่างรู้ตื่น ด้วยเหตุด้วยผล ทั้งลืมตาหลับตา พิจารณาฝึกฝนไปเช่นนี้ ลูกก็จะถึงซึ่งมรรค ผล พระนิพพาน

<< กรรมฐานหลวง >>

 

      กรรมฐานหลวง หรือสมาธิหลวง

         กรรมฐานกองที่ ๔๑  แบบที่ ๑ – ๙

…แบบที่ ๑

…แบบที่ ๒

…แบบที่ ๓

…แบบที่ ๔

…แบบที่ ๕

…แบบที่ ๖

…แบบที่ ๗

…แบบที่ ๘

…แบบที่ ๙

แสดงธรรมโปรดภพภูมิให้รู้ตื่น

 

 

           ฝึกจิตให้เป็นพุทธะ รู้ตื่น เบิกบาน

 

           ฝึกจิตให้เป็นพุทธะ  – หาเพชรแท้ในตนให้เจอ

 

          การเป็นคนดี มันดีอย่างไร?