เทศน์ครั้งสุดท้าย ก่อนละสังขาร

“กรรม” อันเป็นสมบัติแห่งสัตว์โลกทั้งหลาย ตายซ้อนซ้ำซากจำเจเป็นวัฏฏะ

กรรมอันใด ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นเป็นกรรมดี

เป็นกรรมที่สัตบุรุษชื่นชมยกย่อง

กรรมอันใด ทำแล้วเดือดร้อนภายหลัง กรรมนั้นเป็นกรรมชั่ว เป็นของเผ็ดร้อน มีทุกข์มาก

กรรมอันใด ไปสุ่มรรค นิโรธ ความดับทุกข์ กรรมนั้นเป็น กรรม เหนือ กรรม

เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้